nekrologai.lt

Atgal

Eduardas Vilkas

1935.10.03 - 2008.05.19
Gimimo vieta: Gargždai, Klaipėdos raj.
Palaidojimo vieta: Antakalnio kapinės, Vilnius

Gi­mė 1935 m. spa­lio 3 d. Gargž­duo­se.

Tė­vas bu­vo ama­ti­nin­kas, dir­bo med­pa­džius.

Bai­gęs pro­gim­na­zi­ją Gargž­duo­se, to­liau mo­kė­si Klai­pė­dos mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jo­je, ku­rią bai­gęs 1953 m. įsto­jo į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, ma­te­ma­ti­kos spe­cia­ly­bę.

Nuo 1958 iki 1985 m. dir­bo Moks­lų Aka­de­mi­jos Fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos ins­ti­tu­te (vė­liau pa­si­kei­tė pa­va­di­ni­mas į Ma­te­ma­ti­kos ir ki­ber­ne­ti­kos).

1985 m. bu­vo iš­rink­tas Eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­riu­mi ir Moks­lų Aka­de­mi­jos Pre­zi­diu­mo vy­riau­siuo­ju moks­li­niu sek­re­to­riu­mi.

1963 m. ap­gy­nė dak­ta­ro, o 1973 m. - ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jas, abiem at­ve­jais iš lo­ši­mų te­ori­jos. Nuo 1976 m. pro­fe­so­rius, nuo 1986 m. aka­de­mi­kas.

Mask­vo­je iš­lei­do dvi mo­nog­ra­fi­jas iš ma­te­ma­ti­nių eko­no­mi­kos me­to­dų sri­ties, pa­ra­šęs dvi moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo kny­ge­les ir per 80 moks­li­nių straips­nių. Da­ly­va­vo ke­liuo­se tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Bu­vo dvi­ejų žur­na­lų, lei­džia­mų Va­ka­ruo­se, redko­le­gi­jų na­rys. Pa­ren­gė ke­lio­li­ka moks­lų dak­ta­rų.

Bu­vo iš­rink­tas TSRS liau­dies de­pu­ta­tu ir TSRS Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku-Pre­zi­diu­mo na­riu. 1990-1992 m. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­rys, Li­be­ra­lų frak­ci­jos pir­mi­nin­kas. Vė­liau - ke­lių vy­riau­sy­bių kon­sul­tan­tas. Nuo 1995 m. Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Ša­lia šių po­li­ti­nių vals­ty­bi­nių pa­rei­gų vi­są lai­ką vykdė įvairių vi­suo­me­ni­nių dar­bų įvai­rio­se ko­mi­si­jo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, spau­do­je ir te­le­vi­zi­jo­je.

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai akademikas Eduardas Vilkas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.